Kaip pirkti?
Įdėkite pasirinktas paslaugas į krepšelį.
Suformavę pirkinių krepšelį, spauskite ant krepšelio piktogramos viršutinėje ekrano dalyje.
Užsakymo puslapyje būtinai užpildykite visus pirkėjo duomenų laukelius.
Pasirinkite prekių pristatymo būdą.
Pasirinkite mokėjimo už prekes būdą.
Prieš patvirtindami užsakymą atidžiai perskaitykite „Pirkimo taisykles ir sąlygas“.
Patvirtinkite užsakymą spausdami mygtuką „Apmokėti“.

Prekių pirkimo internetinėje parduotuvėje CiberDrink.lt taisyklės
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios paslaugų pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su CiberDrink.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku“), yra privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, paslaugų teikimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu–pardavimu CiberDrink.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjas kiekvieno prisijungimo prie puslapio metu privalės iš naujo patvirtinti sutinkantis su Taisyklėmis.
1.3. Internetinėje parduotuvėje CiberDrink.lt prekyba vykdoma tik „Paslaugų teikimas“ skyriuje nurodytomis sąlygomis.
1.4. Pirkti parduotuvėje turi teisę visi veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys.
2. Asmens duomenų apsauga
2.1 CiberDrink.lt turi teisę rinkti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė CiberDrink.lt ir atskleisti juos tretiesiems asmenims, jeigu tai būtina užsakymo įvykdymui. Pirkėjo duomenys gali būti panaudoti informacijai, tačiau tik gavus Pirkėjo sutikimą (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Perskaičiau ir sutinku su Taisyklėmis ir sąlygomis“). Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimams, kylantiems iš pirkimo–pardavimo sutarties, įvykdyti arba užsakymui įvykdyti. Pardavėjas įsipareigoja apsaugoti nuo trečiųjų asmenų duomenis apie internetinės parduotuvės CiberDrink.lt pirkėją.
3. Pirkimo–pardavimo sutarties įsigaliojimas
3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas suformuoja prekių krepšelį ir už jį sumoka.
4. Pirkėjo teisės
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti paslaugas CiberDrink.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti paslaugų pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos su CiberDrink.lt internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų).
4.3. Numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu dar nebuvo suteiktos paslaugos.
5. Pirkėjo įsipareigojimai
5.1. Pirkėjas privalo priimti paslaugas šių Taisyklių nustatyta tvarka ir sumokėti už jas sutartą sumą.
5.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
5.3. Pirkėjas, naudodamasis CiberDrink.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
5.4. Jei Pirkėjas prekių pristatymo metu be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo ir grąžinimo išlaidas.
6. Pardavėjo teisės
6.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
6.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs vieną iš atsiskaitymo ne grynaisiais pinigais apmokėjimo būdų, nesumoka už paslaugas per 5 (penkias) darbo dienas.
6.3. CiberDrink.lt turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų paslaugų skaičius.
7. Pardavėjo įsipareigojimai
7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės CiberDrink.lt teikiamomis paslaugomis.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jo asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.
8. Paslaugų kainos ir apmokėjimo tvarka
8.1. Paslaugų kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. CiberDrink.lt pasilieka teisę keisti kainas.
8.2. Apmokama banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių ar tiesiog pasinaudojęs internetinės bankininkystės sistema, perveda pinigus į vieną iš pateiktų CiberDrink.lt banko sąskaitų.
9. Paslaugų teikimas
9.1. Pardavėjas įsipareigoja teikti paslaugas Pirkėjui laikydamasis paslaugų aprašymuose nurodytų terminų. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais paslaugų teikimas gali vėluoti dėl force majeure aplinkybių.
9.2. Pirkėjas, užsakydamas paslaugas, įsipareigoja nurodyti tikslią paslaugų teikimo vietą.
9.3. Tuo atveju, kai Pirkėjas, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis, atsisako pirkimo–pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti Pardavėjui visas tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų.
10. Paslaugų atsisakymas ar keitimas
10.1. Apie paslaugų atsisakymą nedelsdami informuokite Pardavėją el. paštu info@ciberdrink.lt, laiško „Subject“ eilutėje nurodydami savo paslaugų įsigijimo PVM sąskaitos faktūros numerį ir prierašą „Paslaugų atsisakymas“. Laiške nurodykite paslaugos pavadinimą ir trumpai aprašykite atsisakymo priežastį.
10.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo atsisakymo, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos tvarkos.
11. Atsakomybė
11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
11.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
11.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
12. Apsikeitimas informacija
12.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
12.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
13. Baigiamosios nuostatos
13.1. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
13.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
13.3. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, el. svetainė: www.vvtat.lt.
13.4. Prašymus ar skundus pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.